Phương pháp tính điểm: Trả lời đúng: 1 điểm; Trả lời sai: -1 điểm; Không trả lời: 0 điểm.

Giỏ Hàng
Scroll to Top